Cart item - € 0,00

U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00
Facebook
Twitter

  Algemene Voorwaarden; Phoenix Atlantic BV

  Artikel 1 – Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan rechtspersonen en natuurlijke personen aanbiedt; Phoenix Atlantic BV;
  2. Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
  5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  7. Dag: kalenderdag;
  8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem bedrijfsmatig of persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

   

   

  Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

  Phoenix Atlantic BV

  Van Dijklaan 17-F, 5581WG  Waalre

  E-mailadres: contact@hairfeathers.info

  KvK-nummer: 60700963

  BTW-identificatienummer: NL854022478B01

  IBAN:  NL64 ABNA 0424 3419 13
   

   

  Artikel 3 - Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van en bestelling bij Phoenix Atlantic BV en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en afnemer.
  2. De tekst van deze algemene voorwaarden is beschikbaar gesteld voor de afnemer op de website van Phoenix Atlantic BV (www.hairfeathers.info) en wordt op verzoek van de afnemer digitaal en kosteloos toegezonden.
  3. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
  4. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
  5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Phoenix Atlantic BV, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Phoenix Atlantic BV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

   

   

  Artikel 4 - Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  3. Alle aanbiedingen van Phoenix Atlantic BV  zijn vrijblijvend en Phoenix Atlantic BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

   

   

  Artikel 5 - De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod door bestelling en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

   

   

  Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

  1. Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de afnemer.
  2. Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform door de ondernemer verstrekte instructies.
  3. Bij gebruik maken van het herroepingsrecht door de afnemer binnen de termijn als genoemd in artikel 6a lid 1, dient het (onbeschadigde) product met (onbeschadigde) verpakking binnen dezelfde periode aangetekend retour gezonden te worden.

   

   

  Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

  1. Bij levering van diensten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
  2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de afnemer zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

   

   

  Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

  1. Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending en maximaal twintig procent van de factuurwaarde voor afhandelingskosten voor zijn rekening, mits product onbeschadigd.
  2. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

   

   

  Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

  1. Indien de afnemer niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten

   a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de afnemer;

   b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

   c) die door de afnemer verkregen zijn of worden op basis van een speciale aanbieding en/of korting. 

  3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
   a) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de afnemer is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

   

   

  Artikel 9 - De prijs

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.
  2. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

   

   

  Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de afnemer ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
  3. Garantieperiode bedraagt 1 week vanaf de datum van de totstandkoming van de overeenkomst; uitgaande van normaal gebruik van het product en de karakteristieken hiervan.

   

   

  Artikel 11 - Levering en uitvoering

  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
  4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
  5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de afnemer bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wanneer de afnemer kiest voor de gratis verzendingsmogelijkheid berust het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij de afnemer.

   

   

  Artikel 12 - Duurtransacties

  1. De afnemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de afnemer de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

   

   

  Artikel 13 - Betaling

  1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan bij bestelling of bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
  2. Bij de verkoop van producten aan afnemeren heeft deze de keus om (volledig) te betalen bij bestelling indien gebruik gemaakt wordt van de gratis verzendmogelijkheid of (volledig) te betalen bij ontvangst van het goed wanneer gekozen wordt voor toezending onder rembours. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  3. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  4. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
  5. Indien de afnemer met enige betaling in gebreke blijft, is Phoenix Atlantic BV gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

   

   

  Artikel 14 - Klachtenregeling

  1. Klachten kunnen schriftelijk aan de ondernemer worden doorgegeven; bij voorkeur via het op de website vermelde emailadres, anders aangetekend per post gezonden naar het op de website vermelde vestigingsadres van de ondernemer.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, direct nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

   

   

  Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

  1. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien afnemer al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Phoenix Atlantic BV verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op afnemer over.

   

   

  Artikel 16 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten

  1. Afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Phoenix Atlantic BV geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
  2. Phoenix Atlantic BV garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

   

   

  Artikel 17 – Bestellingen/communicatie

  1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen afnemer en Phoenix Atlantic BV, dan wel tussen Phoenix Atlantic BV en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en Phoenix Atlantic BV, is Phoenix Atlantic BV niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Phoenix Atlantic BV.

   

   

  Artikel 18 – Overmacht

  1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Phoenix Atlantic BV ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door afnemer dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Phoenix Atlantic BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Phoenix Atlantic BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

   

   

  Artikel 19 – Diversen

   

  1. Wanneer door Phoenix Atlantic BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Afnemer kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Phoenix Atlantic BV deze Voorwaarden soepel toepast.
  2. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Phoenix Atlantic BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Phoenix Atlantic BV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
  3. Phoenix Atlantic BV is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

   

   

  Artikel 20 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.